Włącznik 2.0-logo

Zapraszamy do zgłaszania innowacyjnych rozwiązań z obszaru włączenia społecznego, które przyczynią się do poprawy sytuacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  W Inkubatorze rozwijane będą najlepsze pomysły poprawiające dostęp tych osób do potrzebnych im usług i dóbr, zwiększające ich społeczną integrację i partycypację, sprzyjające włączeniu społecznemu.

 

Nabór trwa od dnia 13 maja br. Ma charakter otwarty dla wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnych rozwiązań. Mogą w nim uczestniczyć podmioty prywatne (w tym osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz grupy nieformalne składające się z min. 2 osób fizycznych) albo publiczne mające pomysł na nowe, niefunkcjonujące jeszcze w Polsce, rozwiązanie (usługę, model działania, produkt) odpowiadające na potrzeby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

Autorzy najlepszych pomysłów otrzymają na kolejnym etapie granty na opracowanie swojej mikroinnowacji, przetestowanie jej w praktyce wraz z odbiorcami i użytkownikami oraz jej finalne dopracowanie. Średnia wysokość grantu to 75 tys. zł. Wybrani innowatorzy, którzy pomyślnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną, zostaną objęci wsparciem finansowym, merytorycznym oraz organizacyjnym ze strony Inkubatora na wszystkich etapach pracy nad wypracowaniem innowacyjnego rozwiązania.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do dn. 12 czerwca 2024 roku!

 

Karty Innowacji

Zapraszamy do przesyłania Kart Innowacji służących zgłoszeniu pomysłu na mikroinnowację oraz chęci udziału w naborze do Inkubatora. Udostępnione dokumenty zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie.

 

  1. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz?

Formularz Karty Innowacji w formie skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione należy przesłać w wersji elektronicznej do dn. 12 czerwca 2024 r. do godziny 23:59 na adres: wlacznik@spoldzielnie.org. Jest to jedyny dokument wymagany na tym etapie. Przesłanie  formularza w wyżej wskazanym terminie i na wyżej wskazany adres jest niezbędnym warunkiem możliwości dalszego udziału w I turze naboru.

Na tym etapie należy przesłać wypełniony formularz w formie skanu podpisanego przez zgłoszeniodawcę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu zgodnie z właściwym rejestrem (np. w formie pliku PDF). Dodatkowo prosimy o przesłanie formularza w wersji tekstowej (np. w Word, Open Office Writer). Formularz musi być kompletny, zgodny z zamieszczonym powyżej wzorem, czytelny, wypełniony w języku polskim. Należy zwrócić uwagę na konieczność podpisania formularza w trzech miejscach (pod Deklaracją Uczestnictwa oraz pod dwoma różnymi klauzulami informacyjnymi).

 

  1. Kto może wziąć udział w naborze?

Nabór jest ogólnopolski, otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów. Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych z całej Polski. Każdy innowator może przesłać w jednej turze maksymalnie dwa odrębne zgłoszenia.  Nie mogą być one pomysłami zgłoszonymi w innym miejscu przez zgłoszeniodawcę lub inny podmiot/osobę, nie mogą też powielać już wypracowanych rozwiązań. Katalog osób i podmiotów wykluczonych z możliwości ubiegania się o grant został wskazany w rozdziale I, ust. 7, pkt a) – o) „Procedur realizacji projektu grantowego Włącznik 2.0”, zamieszczonych u dołu strony.

 

  1. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby mogło zostać dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola Karty Innowacji zostały uzupełnione. Przy wprowadzaniu treści obowiązują podane przy konkretnych polach limity słów. Treści poza tymi limitami nie będą brane pod uwagę przy ocenie. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim podpowiedzi.

Ocena merytoryczna zostanie dokonana przez Komisję Oceny Innowacji po analizie treści przesłanych Kart Innowacji na podstawie następujących kryteriów:

 

  1. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Formularze Kart Innowacji będą sprawdzane pod kątem spełnienia wymogów formalnych. W razie uchybień formalnych można je uzupełnić w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji z Inkubatora. Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną, zostaną poddane ocenie merytorycznej. Autorzy najlepszych zgłoszeń wytypowanych przez Komisję Oceny Innowacji zostaną zaproszeni do dalszej pracy w Inkubatorze.

 

Chcecie wiedzieć więcej?

Zastanawiacie się nad zgłoszeniem? Macie pytania? Chcecie coś skonsultować? Odezwijcie się do nas!

Kontakt do naszego zespołu: wlacznik@spoldzielnie.org

tel. 793 143 636, 61 887 11 66

Postępy projektu możecie śledzić na bieżąco na naszej stronie www.innowatorzy.spoldzielnie.org oraz na Facebooku – fanpage „Innowatorzy społeczni”.

 

Procedury

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady?

Koniecznie zapoznajcie się z Procedurami realizacji projektu grantowego Włącznik 2.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *