loader image
Włącznik 2.0-logo

Włącznik 2.0

nowy, jeszcze lepszy Inkubator

Inkubator Innowacji Społecznych Włącznik 2.0

Jak sprawić, by świat był miejscem dla każdego? Jak likwidować bariery, otwierać drzwi, poszerzać możliwości, znajdować sposoby i budować relacje – wbrew trudnościom, różnicom i stereotypom?
W naszym inkubatorze szukamy rozwiązań i testujemy je w działaniu!

Włączenie społeczne

W Inkubatorze możesz stworzyć i przetestować pomysł, który przyczynia się do poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem.

Innowacje społeczne

Szukamy rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu osób i grup defaworyzowanych ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, niepełnosprawność, ekspresję i tożsamość płciową, stan zdrowia, nietypowy wzorzec rozwoju, wyzwania zdrowotne i emocjonalne, trudności życiowe, status materialny czy z jakiegokolwiek innego powodu. Chcemy rozwijać pomysły poprawiające dostęp tych osób do potrzebnych im usług i dóbr, zwiększające ich społeczną integrację i partycypację.

Oferujemy granty o średniej wartości 75 tys. zł, które można przeznaczyć na opracowanie rozwiązań i przeprowadzenie ich testów. Przyjmujemy zgłoszenia z całej Polski! Zapraszamy do współpracy osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, przedstawiciele instytucji oraz biznesu.

Przed wysłaniem formularza najlepiej skonsultuj się z kadrą Inkubatora, żeby poznać zasady naszej pracy i zwiększyć swoje szanse!


Całkowita wartość projektu: 9 999 792 zł 

Wartość dofinansowania projektu z UE: 9 499 802,40 zł 

#FunduszeEuropejskie