Włącznik 2.0-logo

O nas

Lider projektu:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

Od ponad 20 lat aktywnie wspieramy rozwój usług społecznych i działamy na rzecz ich deinstytucjonalizacji. Od 2010 roku prowadzimy Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Realizujemy liczne projekty mające na celu spójność społeczną,  zrównoważony rozwój, rozwijanie przedsiębiorczości
i spółdzielczości. Współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Nasze doświadczenia i potencjał kadrowy od ośmiu lat wykorzystujemy by wspierać tworzenie i rozwijanie innowacji społecznych na rzecz osób i grup doświadczających trudności w różnych sferach życia. W latach 2016-2019 prowadziliśmy Inkubator Innowacji Społecznych „Małe Wielkie Zmiany”, działający w obszarze aktywizacji osób oddalonych od rynku pracy. W latach 2019-2023 współtworzyliśmy aż dwa inkubatory innowacji społecznych. Projekt „Generator Dostępności”, gdzie pełniliśmy rolę lidera, wspierał nowatorskie usługi i produkty dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Z kolei w inkubatorze „Włącznik Innowacji Społecznych”, realizowanym przez ROPS w Poznaniu, jako partnerzy projektu poszukiwaliśmy nowych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego.

Partner projektu:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu koordynuje realizację polityki społecznej w województwie wielkopolskim. Jednym z filarów działania ROPS są innowacje społeczne, w szczególności inkubacja i upowszechnianie nowych sposobów odpowiedzi na aktualne wyzwania i problemy społeczne. Za zadanie stawia sobie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie organizacji pozarządowych, pomoc społeczną oraz wyrównywanie szans różnych grup wymagających wsparcia. Od 2016 roku realizuje w partnerstwie ogólnopolskie projekty mające na celu inkubowanie innowacji społecznych.


Biuro Projektu znajduje się przy ul. Góreckiej 115/1 w Poznaniu. Miejsce realizacji Projektu spełnia wymogi określone w Standardach dostępności dla polityki spójności 2021-2027. Jest wyposażone w podjazd dla wózków, spełnia standardy architektoniczne umożliwiające komfortowe poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.